§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje przedmiot ochrony danych osobowych wynikający z korzystania z Serwisu internetowego www.hotelkonferencyjny.pl.
2. Zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności sporządzone zostały na podstawie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ochrona danych osobowych odbywa się zatem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Postanowienia dotyczące „Plików cookies” dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu internetowego.
4. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą tylko osób i podmiotów, które założyły konto w Serwisie internetowym podając swoje dane osobowe.
5. Polityka Prywatności jest częścią Regulaminu serwisu określającego zasady korzystania z Serwisu internetowego www.hotelkonferencyjny.pl, w szczególności Definicje opisane w Regulaminie serwisu znajdują zastosowanie do pojęć używanych w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest HotelKonferencyjny.pl ul. Partynicka 3c/3c, 53-023 Wrocław, iod@hotelkonferencyjny.pl: (dalej również: Firma).
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, wdrożoną Polityką Prywatności, a to w celu wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach zawartej Umowy tj. to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w następującym celu:
a) umożliwienia korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności korzystania z wyszukiwarki hoteli i obiektów konferencyjnych,
b) założenia konta w Serwisie internetowym i uzyskania statusu Zarejestrowanego Klienta serwisu,
c) nawiązania i ukształtowania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług przez Firmę,
d) przekazania danych do Hotelu lub obiektu konferencyjnego w celu umożliwienia nawiązania i ukształtowania ewentualnej umowy pomiędzy Zarejestrowanym Klientem serwisu a Hotelem lub Zarejestrowanym Klientem serwisu a obiektem konferencyjnym.
3. Podanie danych osobowych następuje w pełni dobrowolnie, aczkolwiek korzystanie z Usługi podstawowej Serwisu internetowego wymagające założenia konta, wiąże się
z koniecznością podania tych danych osobowych.
4. W przypadku osób posiadających konto w Serwisie internetowym, Firma przetwarza w szczególności takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko,miejsce pracy, adres IP.
5. Zarejestrowany Klient serwisu ma w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz inne uprawnienia, o których mowa w § 3. Dostęp do danych osobowych oraz ich aktualizacja odbywa się po zalogowaniu na konto poprzez Edycję danych.
6. Okres przetwarzania danych osobowych jest równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz uprawnień wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Okres, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna biec od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uregulowanego w Regulaminie serwisu.
8. Serwis internetowy www.hotelkonferencyjny.pl ma prawo udostępniać dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Tym samym Serwis internetowy www.hotelkonferencyjny.pl nie udostępnia danych osobowych podmiotom innym aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Firmę (upoważnione osoby współpracujące z Firmą w oparciu o umowy cywilnoprawne) oraz hotele, do których kierowane są zapytanie ofertowe stanowiące istotę funkcjonowania Serwisu internetowego.

§ 3 Uprawnienia osób po podaniu danych
1. Osobom, które przekazały dane osobowe w związku z chęcią skorzystania z Serwisu internetowego www.hotelkonferencyjny.pl, przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Osoba taka ma prawo:
a) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dostępu do podanych danych osobowych,
c) żądać sprostowania swoich danych osobowych,
d) żądać usunięcia swoich danych osobowych,
e) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację
osoby, której dane dotyczą – w sytuacji przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy,
g) wycofać zgodę na zakres przetwarzania danych osobowych, a które przetwarzane są właśnie w oparciu o zgodę.
h) wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje w każdym czasie. Przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie odnosi skutku na proces przetwarzania danych osobowych mający miejsce przed wycofaniem zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona na skutek wycofania zgody. Do okresu przechowywania danych osobowych po wycofaniu zgody znajduje zastosowanie § 2 ust. 5 i 6 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 4 Zabezpieczenia
1. Serwis internetowy www.hotelkonferencyjny.pl szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, które mają służyć skutecznej ochronie przetwarzania danych osobowych.
2. Firma w ramach tych środków technicznych i organizacyjnych:
a) wprowadziła w szczególności bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), co zabezpiecza integralność i poufność danych osobowych,
b) wdrożyła pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadziła kontrolę dostępu, co minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

§ 5 Kontakt w sprawie przetwarzania danych
W przypadku pytań lub wątpliwości co do sposobów i zasad przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie internetowym www.hotelhonferencyjny.pl pod adresem email: iodo@hotelkonferencyjny.pl.

§ 6 Pliki cookies
1. Serwis internetowy www.hotelkonferencyjny.pl używa plików cookies.
2. Monitorowanie informacji przebiega przy użyciu narzędzi Google Analytics oraz Facebook, które rejestruje zachowanie Klienta serwisu na stronie. Administrator usługi (Firma) wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Facebook (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
3. Firma stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy oraz przez bezpośrednio współpracującego z Firmą Marcina Bryniaka (Two Fingers Marcin Bryniak, ul. Partynicka 3c/3c, 53-031 Wrocław, NIP: 6521114962 ) jako usługodawcę w celu optymalizacji działań.
4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci tego urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta serwisu.
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
5. W serwisie internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W przypadku, gdy Klient serwisu nie wyłączył dostępu plików cookies, to tym samym wyraził zgodę na ich umieszczanie i przechowywanie w swoich urządzeniach.
7. Klient serwisu w każdej chwili ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies a także przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Można to zrobić w następujący sposób:
1. Otworzyć menu przeglądarki.
2. Wybrać ustawienia.
3. Wybrać ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność.
4. Ustawić blokadę na pliki cookies.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Klient serwisu wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Szukaj artykułów